Ordlista

Programmeringsteknik

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

[redigera] Kortfattad programmerings- och Pythonordlista

= är »tilldelningsoperatorn« (assignment operator). Den används för att ge en variabel ett värde. Variablen står först på raden, sen likhetstecknet, och sist det värde som variabeln ska få. Exempel x = 5

== är »lika med«-operatorn som ger True om de två värden som jämförs är lika, och annars False.

not är »negerings«-operatorn som ger True om den står framför ett uttryck som har värdet False, och False om den står framför ett uttryck som har värdet True.

!= är »skilt från«-operatorn som ger True om de två värden som jämförs är olika, och annars False.

< är »mindre än«-operatorn som ger True om värdet av det första uttrycket är mindre än värdet av det andra uttrycket, och annars False.

<=är »mindre än eller lika med«-operatorn som ger True om värdet av det första uttrycket är mindre än eller lika med värdet av det andra uttrycket, och annars False.

> är »större än«-operatorn som ger True om värdet av det första uttrycket är större än värdet av det andra uttrycket, och annars False.

>=är »större än eller lika med«-operatorn som ger True om värdet av det första uttrycket är större än eller lika med värdet av det andra uttrycket, och annars False.

and är »och«-operatorn som ger True om bägge uttrycken är True, annars False.

or är »eller«-operatorn som ger True om minst ett av uttrycken till är True, annars False.

() är vanliga (runda) parenteser som används till parameterlistan i funktioner och aritmetiska uttryck.

[] är hakparenteser (square brackets) som man använder för att ange index (elementnummer) i listor.

% är resten (modulo) vid heltalsdivision. Ex: 7 % 3 blir 1 medan 6 % 3 blir 0 och 5 % 3 blir 2.

' (apostrof, Unicode U+0027) används för att skriva strängar. Exempel: 'k', '\t' (tabulatortecken), '\u0b87' (Unicodetecken nummer b87).

" (citattecken, Unicode U+0022) används också för att skriva strängar. Exempel: "hejsan".

+ - * /är tecknen som används som operatorer för de fyra räknesätten. Observera att om bägge operanderna i en division är heltal blir det heltalsdivision (ingen avrundning: 9/10 blir 0). Se prioritetsordning.

+= och -= är förkortade skrivsätt för uppräkning och nedräkning.

# är kommentartecknet. Allt som står efter detta tecken på en rad ignoreras av Python-tolken, nästan, see åäö.

; semikolon används för att skilja på Python-satser som står på samma rad.

[redigera] A

adress är ett unikt tal som representerar en minnesposition i datorns internminne.

algoritm, instruktionsföljd för lösning av problem.

array se lista.

assignment, se tilldelning

avlusa, hitta och rätta fel i program.

[redigera] B

bibliotek, se katalog

binära tal är det sätt som en dator lagrar information (även text). Talen representerar en tvåpotens. Ex: Det binära talet 10001 (skrivs också 100012) betyder egentligen 1*24 + 0*23 + 0*22 + 0*21 + 1*20 = 1710 (utläses sjutton i basen 10, eller 17 decimalt och betyder analogt 1*101 + 7*100).

bit, minsta minnesenheten i en dator. Innehåller hög eller låg spänning, eller olika magnetiseringsriktningar för att representera värdet noll eller ett. Flera (vanligen åtta) bitar som gruppers ihop bildar en byte (bitgrupp).

block, en följd indenterade kodrader

browser (eng) webbläsare, t ex Mozilla, Safari och MS Internet Explorer.

bug (eng) lus, fel i program. Enligt uråldriga programmerarsägner uppstod namnet på femtiotalet när ett fel i en dator visade sig ha orsakats av en insekt (bug) som kortslöt några ledningar.

byte, bitgrupp om vanligen 8 bitar.

[redigera] D

debugga, se avlusa.

directory, se katalog.

division, se /

[redigera] E

editor, se redigeringsprogram.

elif, se if

eller, villkorsoperator se ||

else, se if

evaluera betyder ungefär beräkna, men kan användas även om det inte ingår några tal, t ex att evaluera ett uttryck som resulterar i en sträng.

exekvering. Vad en dator gör när den utför ett program, dvs går igenom programkoden och utför den.

exekveringsavbrott. När ettfel som uppstår under körning av ett program får programmet att krascha. Kan t ex bero på indata som programmet inte är anpassat för eller att man går utanför en listas gränser. Använd spårutskrifter för att ta reda på var och varför det blir fel.

expression se uttryck

[redigera] F

False, booleskt värde som representerar ett falskt påstående (icke uppfyllt villkor). Se även True.

falskt, se False.

felsökning, se avlusning, exekveringsavbrott och kompileringsfel.

fil, datorernas motsvarighet till pappersdokument. En fil kan innehålla t ex en text, ett program, en film, ett ljud, eller en bild.

filnamn, till skillnad mot pappersdokument måste alla filer namnges. Hur detta görs beror på vilket operativsystem datorn använder. Specialtecken som åäö kan ställa till problem i filnamn eftersom åäö hanteras olika i olika operativsystem.

flöde, se programflöde.

flyttal, se reella tal.

for en slinga för att gå igenom en följd värden, t ex element i en lista eller rader i en fil.

function invocation se funktionsanrop.

funktion, är en namngiven grupp av variabeldeklarationer och satser som kan anropas vid behov. I funktionsdeklarationen anger man vilken kod som skall utföras när funktionen anropas. Funktionsdeklarationen innefattar funktionens namn, en parameterlista (som kan vara tom), och ett block som innehåller koden.

funktionsanrop medför att den kod som finns i funktionen utförs. Anropsparametrarna används för att förse funktionen med indata. Funktionen kan dessutom vidarebefordra utdata till den anropande koden genom en retursats (return).

[redigera] G

gemen bokstav är detsamma som liten bokstav. Se även versal.

gränssnitt är kontaktytan mellan två enheter, t ex människa och maskin, borrmaskin och borrar.

[redigera] H

hexadecimalt tal har basen sexton. Siffrorna tio till femton representeras med bokstäverna 1010 = A16, 1110 = B16, osv. Basen 16 skrivs ibland H, t ex kan 1710 skrivas 11H .

HTML, Hyper Text Markup Language, språk som används för att göra layout av framför webbsidor. Se http://www.atiger.pp.se/sida.html.

hårdkoda, progammerarslang för att frångå principerna om att göra program anpassningsbara. Jämför med att skruva fast möbler i golv och väggar i stället för att bara ställa dit dem.

[redigera] I

if...else används i villkorssatser. De indenterade satserna som står före else utförs endast om villkoret efter if blir True, annars utförs de indenterade satserna efter else. Både else och satsen efter else kan utelämnas. Flera villkor kan kombineras med elif.

implementera, göra program körbara på dator (till skillnad från t ex skissa på papper).

import används för att importera paket och enskilda funktioner till ett Pythonprogram.

ingenting är ett värde som är svårt att representera på en dator eftersom alla minnesutrymmen innehåller någonting. För tal används vanligen värdet 0; för strängar är det vanligt att använda en tom sträng (""). I Python kan man dessutom använda None för att representera att en variabel inte har något värde.

initialize se initiera

initiera en variabel innebär att ge den ett startvärde.

inläsning från tangentbord görs vanligen med raw_input() eller input(). Se även utmatning.

inmatning, se inläsning.

input(), funktion i Python som läser indata från tangentbordet och tolkar det som det vore ett uttryck i Python. Bra för att läsa tal. Vill man läsa inmatningen utan tolkning, t ex för att läsa text använder man istället raw_input()

inte, se not

iteration, datorjargong för upprepning, vanligen i samband med while- och for-slingor.

[redigera] K

katalog, (directory, bibliotek) förvaringsutrymme för filer och kataloger.

koda, programmerarjargong för skriva programkod.

kommentar, rad i Python som börjar med # och därför ignoreras av Python-tolken. Används för att förklara saker för programmeraren som inte framgår direkt av koden.

kompilator översätter ett program från källkod (människoläsbart format) till maskinkod.

kompilera, översätta källkodsprogram med en kompilator.

kompileringsfel. Fel som uppstår när en kompilator inte kan översätta källkoden.

källkod är det normala sättet att representera ett program i ett format läsbart för människor. Alla Pythonexempel i denna kurs är källkod. Se även maskinkod.

[redigera] L

Lista är en ordnad följd av element. Varje element har ett unikt nummer från 0 till n-1, där n är listans storlek. För att manipulera enskilda element i en vektor måste man använda ett heltalsindex för att komma åt det. Vanligen använder man for-slingor för att gå igenom alla element i en lista.

litteral är källkodsrepresentationen av ett värde av primitiv typ, strängtyp, eller None. Exempel: "hello", 'k', 8, 1.0E4, True, None.

logiska uttryck, uttryck med värdet True eller False. Se t ex and, or och not.

logiskt fel, fel som beror på att programmeraren inte tänkt igenom programmet ordentligt. Programmet går att kompilera och köra utan felavbrott, men det gör fel saker. Använd spårutskrifter för att hitta felet.

loop se slinga, while eller for.

läsa, vad ett program gör för att komma åt nya indata. Ett program kan läsa från tangentbordet, musen och filer.

[redigera] M

maskinkod, program som kompilerats för att passa en viss datortyp (och kan därmed inte flyttas till andra sorters datorer.

matematiska uttryck, se +-*/

method invocation se funktionsanrop

metod är en funktion som är definierad i en klass.

metodanrop, se funktionsanrop.

metoddeklaration, se metod.

minne finns av två sorter: primärminne (internminne) och sekundärminne (externminne). I primärminnet befinner sig programmet när det körs och där finns också alla variabler som används. På sekundärminnet (t ex disketter och CD-skivor) lagras information i filer.

modulo rest vid heltalsdivision, se %

[redigera] N

negation, se not

None är en litteral som anger att en variabel saknar värde. Se även ingenting.

nyckelord eller reserverat ord är ett fördeklarerat ord i Python som inte får användas som identifierare: and, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, exec, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try, while, yield.

[redigera] O

och, se and

operator är en symbol som representerar en operation i ett programspråk. Additionsoperatorn + och tilldelningsoperatorn = är exempel på operatorer i Python.

or, se eller.

[redigera] P

parameter är antingen en anropsparameter, det värde som skickas till en funktion vid ett funktionsanrop, eller en formell parameter, den identifierare man använder för att namnge en parameter i funktionsdeklarationen. Den formella parametern får sitt värde från anropsparametern vid funktionsanropet och är en lokal variabel i funktionen.

parse analysera eller tolka. I datorsammanhang vanligen att tolka en följd av tecken eller ord.

print, se utskrift.

prioritetsordning anger i vilken ordning operationer ska utföras. T ex ska 3+4*5 evalueras till 23 (inte 35) eftersom multiplikation har högre prioritet än addition.

program, instruktionsföljd för dator.

programflöde, ordningsföljden i vilken satserna i ett program utförs.

[redigera] R

random, modul som innehåller funktioner för slumptal.

random() funktion i random som returnerar ett slumptal mellan 0 och 1.

raw_input(), funktion i Python som läser indata från tangentbordet som en sträng. Vill man tolka inmatningen som det vore ett uttryck i Python, t ex om man vill läsa tal, använder man istället input()

read, se inläsning

redigeringsprogram (editor), program som kan användas för att ändra innehållet i filer.

[redigera] S

sammansatt villkor är villkor som kombineras med and eller or. Se logiskt uttryck.

sant, se True.

sats är den minsta kompletta operationen i ett program, motsvaras oftast av en rad i programmet.

slinga (loop, snurra) är ett antal satser i ett program som utförs för alla element i en följd eller så länge ett villkor är sant. I Python skapar man slingor med for eller while.

slumptal kan fås t ex med hjälp av random().

snurra, se slinga

snygg kod är kod som är korrekt, lättläst och lätt att ändra.

spårutskrift utskrift som används för att man ska se vad som händer när programmet körs, så att man ska kunna hitta fel i programmet.

statement se sats

syntax är regler för hur satser i ett program ska skrivas i programspråket.

[redigera] T

tilldelning (assignment) ger en variabel ett nytt värde. En tilldelning kan göras med tilldelningsoperatorn =. När man använder tilldelningsoperatorn kommer uttrycket i högerledet att evalueras och det resulterande värdet kopieras till variabeln i vänsterledet. Se även = i början av detta index. Exempel: n = 17 # n får värdet 17 i = 42 * n # i får värdet 714 v[2] = i-14 # tredje elementet i v får värdet 700 v[n] = 4711 # artonde elementet i v får värdet 4711

tom sträng representeras av två citattecken ("").

True, booleskt värde som representerar ett sant påstående (uppfyllt villkor). Se även False.

[redigera] U

Unicode är den standardiserade 16-bitars teckenkod som används bland annat för att representera tecken i Python. Unicode innehåller de tecken som behövs för att kunna skriva texter på alla vanligt förekommande språk.

upprepa, se slinga.

utmatning, se utskrift.

utskrift, ge information till användaren genom att skriva text (till skillnad från att rita ut något). För skärmutskrift används vanligen print

uttryck (expression) är en av beståndsdelarna i en sats. Ett uttryck består av operatorer och operander. Operanderna kan vara variabler, funktionsanrop, metodanrop eller litteraler. Det går att beräkna värdet av ett uttryck.

[redigera] V

variabel är en identifierare (ett namn) i ett program som representerar en minnesposition där ett värde lagras när programmet körs.

vektor se lista.

villkor eller booleska uttryck kan bildas med booleska värden (True och False) eller variabler och funktioner (med booleska värden) och med jämförelseoperatorer. Resultatet är ett värde som antingen är True eller False. Används i bland annat if-satser och while-slingor. Exempel: Om minaPengar innehåller ett tal så är uttrycket minaPengar > 0 sant (True) om minaPengar har ett värde större än noll. Uttrycket är falskt (False) om minaPengar är noll eller negativt. Flera villkor kan kombineras med logiska operatorer (not, and, or). Värdet av ett villkor kan sparas i en variabel.

villkorssats (conditional statement) är en sats som gör det möjligt att välja mellan ett eller flera alternativa satser beroende på om ett villkor är uppfyllt eller inte. I Python skapar man villkorssatser med if.

[redigera] W

while-slinga, ett sätt att åstadkomma upprepning.

[redigera] ÅÄÖ

Åäö brukar ställa till det i alla programmeringsspråk. Man kan inte använda åäö i variabelnamn. Ibland får man dessutom problem när man använder det i utskrifter. Ofta försvinner dessa problem om man först i programmet skriver en kommentar: #-*-coding: iso-8859-1-*-

Personliga verktyg