Main Page

From Logic

Jump to: navigation, search

Logik för datavetenskap 7,5 hp (ID1015), Logik för affärssystem, 7,5 hp (ID1016)

Kurstillfället hösten 2009 startar måndag 31 augusti 2009.


Kursen startar med en föreläsning på måndag 31 september kl 10:00. De första två studieveckorna (som handlar om satslogik) har som kurslitteratur boken "Propositional Logic - an Introduction", Davies-Ekenberg-Thorbiörnson, 2009, ISBN 978-91-978450-2-1. Den laddar du ner som pdf via länken längre ner på denna sida, och boken är gratis och fri att använda (för icke-kommersiellt bruk). I samband med kursstart måndag planeras också tryckt version att delas ut på papper.

Resten av kursen från måndag 14 september bygger på litteraturen "Logic - Basics and Beyond", Davies-Ekenberg-Thorbiörnson, 2009, ISBN 978-91-978450-1-4. Den kommer att finnas att köpa på Kårbokhandeln torsdag 10 september (eventuellt tidigare, vilket i så fall meddelas).

Till kursen hör också olika extramaterial och anvisningar som jag kommer att distribuera under kursens gång som stöd och för att underlätta ert arbete.


Välkomna!

Karl Karlander

==================

Propositional Logic - An Introduction (Davies-Ekenberg-Thorbiörnson, 2009) Ladda ner boken som pdf (1.2 MB): http://sites.google.com/site/logicbasicsbeyond/

Ladda ner Chapter Set Theory i boken Logic - Basics and Beyond:

Set Theory

Svar och lösningar till övningsuppgifterna i boken: Answers and Solutions to Selected Problems

Delkursinformation Logik för Datavetenskap, 7,5hp (ID1015) HT2009

Schema Logik för Datavetenskap, 7,5hp (ID1015) HT2009

Delkursinformation Logik för Affärssystem, 7,5hp (ID1016) HT2009

Schema Logik för Affärssystem, 7,5hp (ID1016) HT2009

Ordlista logik

Kapitel 2

Drawing conlusions - Dra slutsatser

Connectives - Konnektiv

Proposition - Proposition

Premiss - Premiss

Sentence - Sats

Conjunction - Konjunktion

Disjunction - Disjunktion

Implication - Implikation

Negation - Negation

Kapitel 3

Truth value - Sanningsvärde

Tautology - Tautologi

Contradiction - Motsägelse

Satisfy - Satisfiera

Falsify - Falsifiera

Kapitel 4-5

Logical consequence - Logisk följd

Derivation - Härledning

Proof - Bevis

Deducibility Härledbarhet

Assumption - Antagande

Sound - Sund

Valid - Giltig

Kapitel 6

Set - Mängd

Sub-set - Delmängd

Union - Union

Intersection - Snitt

Kapitel 7

Ordered pair - Ordnat par

Equivalence relation - Ekvivalensrelation

Reflexivity - Reflexivitet

Symmetry - Symmetri

Transitivity - Transitivitet

Kapitel 8

Counter-example - Motexempel

Open expression - Öppet uttryck

Free variable - Fri variabel

Universal quantifier - Allkvantifikator

Existential quantifier - Existenskvantifikator

Läsråd

Här följer några tips på hur man kan läsa på inför tentan. Vad som anges är det minimala innehåll som man behöver tillgodogöra sig för att klara tentan. Självfallet är det bra om man också har tid att läsa material utöver det som nämns här.

Det viktigaste begreppet är logisk följd. Det är väsentligt att man förstår innebörden hos detta begrepp och hur det definieras utifrån värderingar av de ingående satserna. Här handlar det om sektion 4.1 där satslogisk följd introduceras. Man kan fokusera på att förstå satslogisk följd, för att sedan se predikatlogisk följd, som beskrivs i 9.3, som en utvidgning av satslogisk följd. Det är inte nödvändigt att fördjupa sig i alla detaljerna i definitionen av predikatlogisk följd. Det viktiga är att man förstår poängen med begreppet. Det är också bra att studera de konkreta exempel som anges i denna sektion på hur tolkningar ger sanningsvärden för satser

Ett flertal av tentauppgifterna kommer att gå ut på att man skall avgöra huruvida logisk följd föreligger. Här skall trädmetoden (tablåmetoden) användas. Den beskrivs i 5.2. för satslogik, och för predikatlogik i den bifogade texten nedan. Man behöver inte lära sig de övriga metoderna. Däremot är det bra att använda de övningsuppgifter för de andra metoderna som finns i boken, fast i stället använda trädmetoden.

Här följer läsråd kapitel för kapitel: Läs 2.1-2.2. Hoppa över 2.3 Läs 3.1-3.5 Hoppa över 3.6 Läs 4.1 (viktigt, logisk konsekvens) och 4.3 Hoppa över 4.2 Läs bara 5.2 av kapitel 5. Gör dock alla övningar som handlar om att avgöra logisk följd, fast använd trädmetoden. Vad gäller kapitel 6 och 7 är det väsentliga att man har en förståelse av vad mängder och relationer är. Kursiv läsning. Läs 8.1-8.2. Hoppa över 8.3 och 8.4 Läs 9.1-9.4. Läs i stället för kapitel 10 texten nedan om trädmetoden. Gör dock övningarna i kapitel 10, fast med trädmetoden.


Övningar logikövning

Lösningsförslag lösningsförslag

Lösningsförslag pdf lösningsförslag pdf

Inlämningsuppgift Inlämningsuppgift

Text om trädmetoden för predikatlogik trädmetoden

Exempeltentor Exempeltentor

Lösningsförslag till exempeltentor Lösningar

Ytterligare övningsuppgifter Nya övningar

Lösningsförslag till övningsuppgifterna lösningar


Modallogiktext (endast ID1015) modallogik

Lösningsförslag till övningar i modallogik (endast ID1015) lösningar